وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
معاونت آموزشی وزارت بهداشت مرکز آمار ایران
مرکز سنجش آموزش پزشکی