انجمن علمی طب سنتی ایران
 
دانشکده طب سنتی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
سایت مرکز تحقیقات طب سنتی شاهد