شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل

مقررات مربوط به بيماران :  

منشور حقوق بیمار

الف :توجه به نيازهاي جسماني بیمار

محافظت بيمار از حوادث و جراحات ( استفاده از نرده تخت جهت بيمار پره اكلامپسي وبدحال و.....)

توجه به پوشش بيماران هنگام حمل و نقل و جابجايي و معاينه

توجه به راحتي و استراحت بيمار

توجه به نيازهاي بهداشتي بيمار

محافظت بيمار ازعفونت وزخم بستر

توجه به تغذيه و تعادل مايعات بيمار

 ب:توجه به نيازهاي غيرجسماني بیمار

احترام به تنهايي و خلوت بيمار

مهرباني با بيمار و جلب اعتماد وي

افزايش سلامتي و جلوگيري از پيشرفت بيماري

توجه به خانواده بيمار