مسئول کمیته

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی:

دکتر محمد نعمت شاهی

متخصص بیهوشی

کارشناس کمیته :

الهه سادات قریشی

 تحصیلات : کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرسی

آدرس الکترونیکی : elaheghoreishi85@yahoo.com

  تلفن تماس : 44011462-051