آیین نامه

 

آیین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی را می توانید از اینجا دانلود کنید.