معرفی
معرفی

معرفی پرسنل

مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات         جناب آقای مهندس رضا یوسفی

 

پرسنل شاغل در مدیریت فناوری


مسئول زیرساخت                                       جناب آقای مهندس محمد جواد صبری

مسئول وب سایت                                       جناب آقای مهندس سعید شجاع

مسئول محترم اتوماسیون های اداری و مالی       جناب آقای دکتر علی شهابی پور

 

 

پرسنل فناوری اطلاعات معاونت ها


کارشناس فناوری اطلاعات  معاونت درمان                              جناب آقای مهندس محسن پور بهرامی

کارشناس فناوری اطلاعات  معاونت توسعه مدیریت و منابع     سرکار خانم عبادی پور

کارشناس فناوری اطلاعات  معاونت بهداشتی                        جناب آقای مهندس صالح آبادی

کارشناس فناوری اطلاعات  معاونت تحقیقات و فناوری            -

کارشناس فناوری اطلاعات  معاونت آموزشی                          جناب آقای مهندس شورآبادی

کارشناس فناوری اطلاعات  معاونت دانشجویی                       -
پرسنل فناوری اطلاعات بیمارستان ها


کارشناس فناوری اطلاعات مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی امدادشهیددکتربهشتی    سرکار خانم مهندس نزل آبادی

کارشناس فناوری اطلاعات  مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی واسعی                          جناب آقای مهندس شوریده یزدی

کارشناس فناوری اطلاعات  مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی شهیدان مبینی               سرکار خانم مهندس علیمحمدی


مسئول محترم فناوری اطلاعات  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه               جناب آقای مهندس علی جلالی فر

 

 

پرسنل واحد آمار


کارشناس آمار       سرکار خانم کرامتی

کارشناس آمار       سرکار خانم ایزی