مسئول دفتر

شرح وظایف مسئـول دفتــر

v دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به مدیریت و تنظیم کارتابل جهت ملاحظه مدیر

v ثبت مکاتبات و تحویل نامه های ارجائی به همکاران

v تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها مدیریت

v پاسخگوئی به مراجعات حضوری و تلفنی

v پیگیری تایپ و ثبت کلیه مراسلات

v تشکیل و راه اندازی دبیرخانه امور محرمانه

امتیازدهی
منو اصلی