پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

شرح وظایف

1-اطلاع رسانی وجذب دانشجویان مستعد وعلاقه مند به المپیاد علمی.

2-آموزش وبرگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی تخصصی المپیاد جهت دانشجویان واساتید محترم .

3-ساماندهی وغربالگری دانشجویان المپیادی به منظورتشکیل تیم های اصلی المپیاد علمی کشور.

4-برقراری ارتباط دانشگاه های مطرح وصاحب نام درعرصه المپیاد علمی کشور.

5- اعطای امتیاز خاص به دانشجویان برگزیده براساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی

برنامه 5ساله:

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز