سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
شرح وظابف مدیر گروه

وظايف تعریف شده برای مدير گروه   زنان بهشرح ذیل می باشند :

1. تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي و سیاست های دانشكده با مشورت اعضاي گروه ، قبل از شروع نيم سال تحصيلي و گزارش آن به معاون آموزشي دانشكده پزشكي

2. ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي ، پژوهشي و خدماتي هر يكي از اعضاي گروه

3. نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و خدماتی گروه و ارائة گزارش ماهیانه به معاون آموزشي دانشكده پزشكي

4. تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به معاون آموزشی دانشكده

5. تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها ، تغييرات و تحوّلات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط با هماهنگی معاون آموزشی دانشکده

6. تشكيل و ادارة جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار ، مصوبات ، پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به معاون آموزشی دانشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده ارسال نموده است .

7. پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده پزشكي

8. انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب ها و نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده

9. پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به معاون آموزشی دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه

10. ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir