منو اصلی
لینکهای مفید

  1. بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک
  2. بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه غیر پزشک
  3. نحوه اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریک سالمندان
  4. راهنمای کار با سامانه سیب ویزه مراقب سلامت
  5. فلوچارت مراقبت ادغام يافته
  6. فرم آماری شیوه زندگی سالم سالمندی


   دانلود : راهنمای کار با سامانه سیب - سالمندان.pdf           حجم فایل 1537 KB
   دانلود : نحوه اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریک سالمندان.rar           حجم فایل 1813 KB
   دانلود : شیوه زندگی سالم اماری.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : پزشک.rar           حجم فایل 663 KB
   دانلود : غیر پزشک.rar           حجم فایل 1089 KB