منو اصلی
لینکهای مفید

       

 

واحد تامين وتوزيع نيروي انساني :

1.برآورد نيروي انساني مورد نياز مراكز تابعه بر اساس ضوابط طرح گسترش ، زمان سنجي خدمات وسرانه مراجعه .

2. نظارت بر پذیرش و آموزش دانش آموزان مراکز آموزش بهورزی.

3. تامين وتوزيع نيروي انساني مورد نياز .

4.مديريت اطلاعات نيروي انساني ازطريق ورود اطلاعات در شناسنامه مراكز و نيز تجزيه وتحليل اطلاعات.

5.نظارت بر فعاليت هاي نيروي انساني مراكز ارائه خدمات در قالب شرح وظايف مربوطه .

6.انجام نقل و انتقالات براساس سرانه مراجعه محاسبه شده اعلام نياز مراكز .