منو اصلی
لینکهای مفید

 1. فایل CHS
 2. راهنماي استفاده از CHS
 3. گروه بندي مرگ
 4. فايلCSO سال93 (نظام مراقبت مرگ كودكان) 
 5. راهنماي استفاده از CSO
 6. پرسشنامه ب
 7. دستور العمل تكميل پرسشنامه ب
 8. پرسشنامه ج
 9. دستور العمل تكميل پرسشنامه ج
 10. پرسشنامه د
 11. دستور العمل تكميل پرسشنامه د
 12. پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 13. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 14. پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)
 15. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)