مقالات علمی

اعلانات

 

 

مجله ارگونومی از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز است

عناوین و چکیده تعدادی از مقالات این مجله را میتوانید در اینجا ببینید (تعداد 45 مقاله)

 متن کامل مقالات این مجله که طی سالها و فصول اخیر به چاپ رسیده است را می توانید از اینجا دانلود کنید

به این مجله سربزنید

 


مقالات ارائه شده در نهمین همایش سالانه بهداشت و ایمنی محیط کار یزد (خرداد 1394) :

مقالات ارائه شده بصورت سخنرانی:  

 دانلود کنید (بخش اول   بخش دوم    بخش سوم   )

 

مقالات ارائه شده بصورت پوستر :

 دانلود کنید    (بخش اول     بخش دوم       بخش  سوم     بخش چهارم     بخش پنجم    بخش ششم       بخش هفتم      بخش هشتم     بخش نهم  )

 

 کد مقالات جهت دسترسی بهتر             (دانلود فایل pdf)

فهرست مقالات ارائه شده بصورت سخنرانی

 مواجهه شغلی با میدان مغناطیسی پایا و تاثیر آن بر شاخص هاي خونی کارگران بخش الکترولیز مجتمع مس سرچشمه کرمان
 طراحی و اجراي برنامه جامع کار آموزي در صنعت ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه اي -
طراحی و اجراي کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه اي
بررسی اثر صداي توربین هاي بادي بر سلامت عمومی شاغلین مزارع بادي
بررسی میزان مواجهه با پرتو فرابنفش در جوشکاري قوس الکتریکی در شرایط مختلف کاري
 بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت هاي پزشکی استان خراسان شمالی
بررسی اندازه گیري پرتوهاي ایکس و گاما در بیمارستان هاي منتخب کلانشهر تهران در سال
بررسی میزان مواجهه با صدا در جبهه عملیاتی و پشتیبانی یکی از دکل هاي حفاري خشکی نفت اهواز
طراحی لاگ بوک )کتابچه ي ثبت فعالیت ها ي کارآموزي( بهداشت حرفه اي به منظور ارزشیابی فعالیت ها ي کارآموزي درعرصه دانشجویان رشته بهداشت حرفه اي
 نسبت منگنز به آهن خون ) Manganese-Iron Ratio: MIR ( به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز
ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص هاي حادثه
 نقش سیستم هاي مدیریت یکپارچه) IMS ( در بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت
ارائه شاخص تجربی استرس گرمایی محیط هاي روباز ) IOEHI ( کارگران ایرانی مشاغل روباز به منظور تدوین استاندارد هايگرمایی ملی
 ارزیابی ظرفیت ریوي کارکنان شرکت تولید دارو در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی
بهینه سازي روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR 711 ارزیابی اثر نانو لوله هاي کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهاي نانولیفی بی بافت
اثرات مواجهه توام با صدا، گرما و روشنایی بر عملکرد شناختی
ارزیابی شاخص استرس گرمایی WBGT در نانوایی هاي لواش شهر کرمانشاه در فصول سرد
روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پلاستیک از طریق اندازه گیري مونومر وینیل کلراید در هواي بازدم
بررسی انطباق محتواي سرفصل هاي آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه اي با جنبه هاي عملکردي مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان،
جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو زئولیت Y 714 ارزیابی مقایسه ي رویکرد باورپذیري مفاهیم منطق فازي و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندي ریسک
 امکان سنجی پایش بیولوژیکی شاغلین سالن تشریح در مواجهه با فرمالدئید از طریق بازدم
 برون سپاري آزمایشگاه هاي بهداشت حرفه اي گامی در جهت ارتقاي کیفیت خدمات و توسعه تحقیقات دانشکده هاي بهداشت
 وضعیت سرجلوآمده ) FHP ( و تاثیر آن بر توان هوازي دندانپزشکان
 سنتز پلیمرهاي قالب ملکولی: فناوري نوین جهانی براي پایش آلاینده هاي ریز مقدار شغلی )با تاکید برآفت کشها(
  تعیین پلی مورفیسم آنزیم الکل دهیدروژناز 4 ADH4 ( درکارگران مواجهه یافته با فرمالدئید در چند کارگاه ملامین سازي
 ساختاري براي محاسبه هزینه مستقیم و غیر مستقیم حوادث و کاربرد آن در حوادث صنعت ساختمان سازي ایران در سال
ارزیابی اقتصادي پروژه پیاده سازي سیستم مدیریت HSE-MS در راستاي کاهش حوادث با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی تحت محیط فازي
بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع حاوي بسته هاي ژل یخ بر روي شاخص هاي فیزیولوژي در شرایط آب و هوایی گرم و خشک در اتاقک شرایط جوي
 ارزیابی مواجهه شغلی راهبران متروي تهران با میدان هاي مغناطیسی در فرکانس بی نهایت کم
 بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن روي تغییرات شاخصهاي اسپرموگرام و مرفولوژي اسپرم موش سوري
ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه اي در پتروشیمی پلی نار
ارزیابی فاکتورهاي خونی در مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید کارگران منتخب ملامین سازي شهر تهران
بررسی اثر سیمواستاتین برسمیت کروم شش ظرفیتی در کلیه موش صحرائی
طراحی یک ابزار پایش سریع و کاربردي)ماتریکس( براي سیستم هاي تهویه موضعی در صنایع
ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوکهاي تکراري بر سلامت مسافرین مترو بر اساس استاندارد ISO 1347-7
ارزیابی فردي و محیطی مواجهه شغلی با صدا در بین کارگران سنگبریهاي استان قم
فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روي زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون
فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت ارتقاي تولید )مطالعه موردي پالایشگاه دوم مجتمع گازي پارس جنوبی(
شناسایی و الویت بندي عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش )مطالعه موردي واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس -
جنوبی(
کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب
مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم براي حذف تولوئن از هوا در فرایند ازن زنی کاتالیزوري
ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور براي آئروسل هاي کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR 111 مدلسازي ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع) LPG )
طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژي جریان القایی به منظور پیشگیري از وقوع آتش سوزي و انفجار
اعتباربخشی یک روش جدید طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز جهت آنالیز روغن هاي معدنی
بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی ) comet assay ( در چند کارگاه ملامین سازي
بررسی اثرات متیل ترشیاري بوتیل اتر ) MTBE (روي تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهاي تعدیلی
تشخیص خواب آلودگی رانندگان براساس مدل ترکیبی تغییرات آنتروپومتري دینامیک چهره
تحلیل نسبت هزینه هاي زمان تلف شده به هزینه هاي مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار در یکی از شرکت هاي خودروسازي ایران
ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ورودي تونل هاي جاده اي
اندازه گیري گاماي ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور
استخراج ایزومرهاي گزیلن از نمونه هاي آب و ادرار به روش Needle Trap با جاذب PDMS 411 ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک در سال
ارزیابی گرما با شاخص هاي استرس حرارتی TWL و WBGT در یک دکل خشکی حفاري نفت گاز واقع دراهواز -
ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ماشین سنگین با ارتعاش تمام بدن در یک شرکت صنعتی
بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت هاي مختلف تصویربرداري در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی
بررسی کارایی عملکرد جاذب الیافی به شکل مکعب مستطیل با چینش متقاطع در کاهش زمان بازآوایی یک محیط بسته
ردیابی خستگی ذهنی رانندگان اتوبوس هاي بین شهري با استفاده از تغییرات باندهاي فرکانسی الکتروآنسفالوگرافی
02 و 02 خردادماه 2931 -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
ارزیابی مواجهه پرتوي آئروسل هاي رادیواکتیو توسط متدهاي رادیوشیمیایی و اسپکترومتري در راکتور تحقیقاتی تهران
قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایرانی
بررسی تأثیر اتاق آکوستیک در کاهش صداي منتقل شده از دستگاه پمپ هوا )بلوئر(
ارزیابی اثرات خونی،کبدي و کلیوي ناشی از مواجهه شغلی با فیوم هاي آسفالت
برآورد هزینه ناشی از صداي ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیري غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم( WTP )
آنالیز بیومارکرهاي مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هواي بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس
ویژگی هاي آکوستیکی و مکانیکی عایق صوتی ساخته شده از یک نانوکامپوزیت پلیمري
ارزیابی روشنایی و ارتباط آن با خستگی چشمی کارکنان بخش اداري یک شرکت تولیدي شیمیایی
مقایسه نیروهاي چنگش قدرتی و ظریف بزرگسالان در پنج شهر ایران
طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد سیستم تلفیقی مرطوب سازي و تهویه صنعتی جهت کنترل ذرات منتشره در واحد سنگ شکن یک شرکت معدنی
ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت
بررسی تناسب نمره فراخناي حافظه آزمون حافظه کاري وکسلر با نتیجه حاصل از آنالیز شناختی وظیفه به روش FJAS در اتاقهاي کنترل یک مجتمع پتروشیمی
طراحی ذاتا ایمن در ساخت پمپ بنزین هاي شهري )مطالعه موردي پمپ بنزین هاي شهر قزوین(
بررسی تاثیر مشترک صداي محیط کار و استعمال سیگار بر نقص شنوایی ) معلولیت شنوایی هر دو گوش ( در شاغلین یکی ازکارخانجات صنایع غذایی
مقایسه تاثیرکاربرد کفپوش ضدخستگی و آموزش ارگونومیک در کاهش خستگی کارگران ایستاده
معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیري در سازمان ها
بررسی علل ریشه اي حوادث به روش SCAT - ) در کارخانجات ریخته گري استان آذربایجانشرقی سال)
بررسی اثرات سوء سروصداي بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهاي پیشگیري و مقابله با آن
بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه هاي صوتی در gis 344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سموم آفت کش
نرم افزار جدیدي براي طراحی سیستم هاي تهویه صنعتی
ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب هاي کربنی براي تجزیه آلاینده هاي محیط کار
تراز صداي محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهاي اتاق کنترل یک پالایشگاه
ارائه الگوي مناسب جهت تصمیم گیري در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی براي مصدومین ناشی از حوادث
شغلی با استفاده از GIS 311 مطالعه ارزش گذاري )سود هزینه( دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی -
هاي فیزیولوژیک و ذهنی ¬ بررسی تأثیر سطوح بار کار فکري بر پاسخ
بررسی اثر روش مداخله اي STOP بر مدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی
ارزیابی کاربردپذیري بالشتک طراحی شده ویژه خطوط مونتاژ صنایع خودروسازي
ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس حرارتی WBGT و TWL در کارخانه کاشی یزد
اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت ارزیابی تماس استنشاقی با غبار
طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت کاربران لپ تاپ و نمایشگرهاي صفحه لمسی
تعیین ارتباط عوامل فردي ، شغلی و مواجهات فیزیکی بر غیبت از کار ناشی از بیماري در کارگران خودروسازي

مقالات پذیرفته شده جهت ارائه به صورت پوستر

بررسی رابطه بین میزان رضایتمندي و مشخصات فردي شاغلین در یک صنعت تولیدي شهرستان بهشهر در سال
ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه ) QEC ( در یک کارخانه رنگ سازي در سال در شهرستان رشت
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت هاي تکراري شغلی) OCRA ( در میان کارگران
صنعت لبنیات شهرستان رشت در سال
بررسی مسمومیت هاي دارویی و شیمیایی شهر سبزوار در سال 92
بررسی شاخص هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي کارگران شاغل درفرآیندجمع آوري و حمل ونقل و دفع موادزائد جامد شرکت پسماند شهرداري سبزواردر سال 92
 بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین هاي الکتریکی سنگین به روش RULA 17 بررسی جو ایمنی و عوامل مرتبط در کارگران کارخانه هاي ریسندگی و فرش کاشان در سال
کاهش صداي ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق استاندارد ASHRAE 11 بررسی شیوع و عوامل مرتبط با درد زانو در رانندگان بین شهري شاهرود در سال
تعیین حدود مجاز بار بر اساس معادله کمپلکس حمل دستی NIOSH درصنعت بتون ریزي
ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
بررسی اثر آزردگی صوتی بر اختلال خواب درکارکنان نیروگاه بادي منجیل
بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختلالات موقت اسکلتی عضلانی پرسنل خدماتی بیمارستانهاي شهرستان گناباد -
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه هاي زیر 11 نفر شهرک هاي صنعتی منطقه آذرشهر استان آذربایجان شرقی
ارزشیابی درک ریسک کارگران از صداي صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
بررسی برخی از پارامترهاي اسپیرومتریک در آرایشگران زن شهر همدان
بررسی عوامل فیزیکی زیان آور موجود در کارگاه هاي کوچک در شهرستان نکا در سال
مقایسه تاثیر ایرماف و صدا شکن بر میزان بهزیستی روان شناختی در کارگران کارگاه هاي سنگبري گناباد در سال
بررسی میزان اضطراب و افسردگی در کارگران کارگاه هاي سنگبري گناباد در سال
بررسی ارتباط بین شاخص شدت بی خوابی ) Insomnia Severity Index: ISI ( و کار با رایانه در بین دانشجویان
ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش - RULA در رانندگان با بیش از 4 ساعت رانندگی در روز
بررسی میزان مواجهه با صدا و شدت آزار دهندگی آن در کارخانه قند
تاثیر برنامه آموزش سلامت کمر) back school ( بر کیفیت زندگی کارگران مبتلا به کمردرد مزمن در صنعت
بررسی و ارزیابی میزان آزاردهندگی صوتی در کارکنان بیمارستان هاي دانشگاهی و غیر دانشگاهی شیراز در سال
بررسی ارتباط حادثه شغلی با هوش هیجانی و سلامت عمومی میان کارکنان یک شرکت صنعتی در سال
استفاده از مطالعه زمان جهت ارزیابی ارگونومیکی شرایط کاري: مطالعه موردي در یک شرکت خودروسازي در ایران
تدوین جداول بومی شده FMEA در کارخانه سیمان اردبیل
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بار کاري اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز
بررسی پیش بینی کنندگی سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل
بیمارستان هاي آموزشی درمانی رشت
ارزیابی ارگونومیک ایستگاه هاي پرستاري و تعیین آسیب هاي شغلی کادر پرستاري
مطالعه خطاي انسانی با استفاده از تکنیک CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان
طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً مجهز: نکاتی ارزنده براي دانشجویان و محققین
تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت نفتی
ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهاي دستی و نقش دستکش ضد ارتعاش، بر اساس استاندارد ایزو
بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس شهید باهنر کرمان
بررسی ارتباط بین افت شنوایی و فشار خون ناشی از سر و صدا در رانندگان اتوبوسرانی
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل بر میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل
بررسی نقش متغیرهاي دموگرافیک، رانندگی و خطاهاي انسانی در وقوع حوادث غیر مرگبار رانندگان
شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها در مجتمع مس شهید باهنر
بررسی ارتباط بین استرس شغلی با اثرات صدا و روشنایی موضعی در دندانپزشکان مراکز دولتی و خصوصی
FMEA ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهاي بخش اورژانسبیمارستان الزهراي کرمان با استفاده از تکتیک
بررسی رفتارهاي ناایمن کارگران دریکی از صنایع ذوب و تولید مس درکاشان، سال
بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان
بررسی سلامت شغلی زنان: مطالعه موردي در استان قم
بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
نقش سیستم مدیریت HSE در کنترل حوادث ناشی از کار در عملیات حفاري تونل البرز
ارزیابی سطح آسایش صوتی در بین کارکنان بانک هاي دولتی شهر همدان
بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان هاي شهر شیراز
بهینه سازي صوتی با استفاده از اقدامات فنی مهندسی در واحد جوشکاري یکی از کارخانجات تولید آبگرمکن شهر تهران
ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی درجایگاههاي سوخت شهر زاهدان
بررسی میزان رضایتمندي شاغلین کارگاههاي کوچک شهري ازمعاینات درمراکزبهداشتی و درمانی
ارزیابی ارگونومیکی وظایف تکراري کارگران به روش ART در یک صنعت کاشی
ارزیابی فرهنگ ایمنی و نگرش کارگران صنعت معدن گل گهر سیرجان نسبت به مسائل ایمنی در سال
ارزیابی ریسک حمل و نقل مواد شیمیایی در جاده هاي شهر شیراز
بررسی اثر مواجهه صدا بر پارامترهاي اسپرم )تعداد، تحرک و زنده ماندن( موش سوري
رابطه استرس شغلی و سابقه حوادث ترافیکی با نوبت کاري در رانندگان آژانس هاي درون شهري یزد
بررسی رابطه بیوریتم افراد و حوادث شغلی در کارگران صنایع فلزي شهر اصفهان
بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر سالانه ناشی از آن در یک معدن زیرزمینی اورانیوم
ارزیابی حوادث ناشی از کار و عوامل مرتبط با آن در یک دوره ي 1 ساله
بررسی شیوع مشکلات تنفسی و برخی عوامل مرتبط با آن در کارگران صنایع چوب شهرستان گناباد در سال
مروري بر اصول ارگونومیکی در طراحی پله و تاثیرآن بر کاهش حوادث سقوط
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک هاي ایمنی بازار همدان
ارزیابی خطاهاي انسانی در فرایند جراحی آب مروارید چشم با روش فیکو، با استفاده از تکنیک SHERPA و CREAM 744 ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن رانندگان لودرهاي چرخدار متوسط با استانداردهاي ISO 1347-7،4
بومی سازي کدهاي بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه اي مبتنی بر آموزه هاي دینی: یک دیدگاه
بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههاي نجاري
بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزاي رادون ) 111 Rn ( در منازل مسکونی شهر قم
شناسایی و بررسی عوامل فردي، شغلی و سازمانی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی: مطالعه موردي بر روي اعضاي هیات علمی
رهیافتهاي اقتصادي، ضرورتی انکارناپذیر براي تحول و توسعه ایمنی و بهداشت شغلی: الگوي مشارکت کارفرمایان
آنالیز ایمنی داربست بندي در یک پالایشگاه و اثر بخشی راههاي کنترلی
ارزیابی اهمیت فاکتورهاي جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی با استفاده از روش آنتروپی
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آورشیمیایی دریک صنعت تولید سموم و آفت کش
بکارگیري نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر براختلالات اسکلتی عضلانی آرایشگران شهر رشت -
بررسی استرس شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی شهر شیراز در سال
ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي
ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم هاي مدیریتی HSE و OHSAS 717
تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت هاي تراز فشار صوت، شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستانهاي شهر بهبهان
تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه روش هاي کنترل صدا در بیمارستان هاي شهر بهبهان
بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صداي شغلی و کیفیت خواب افرادبهداشت روانی شاغلین
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در میان کارکنان نانوایی هاي شهر سنندج
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بروز عوارض اسکلتی عضلانی در میان کشاورزان -
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزي بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال
سنجش مولفه هاي بهداشت، ایمنی و محیط محله: یک مطالعه موردي مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در شهر تهران
ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی -
تعیین اثر آموزش ارگونومی بر میزان ریسک ارگونومی در کارگران آرماتوربند ساختمان سازي گنبد کاووس در سال
مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران ومشاوران شاغل در شهرستان گناباد در سال 7447
مطالعه استرس شغلی و ارتباط آن با اعمال ناایمن درکارکنان واحد تعمیرات یک مجتمع پتروشیمی
بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط کار و اثرات آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطاي انسانی کارگران شرکت کناف تهران –
سال
بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در ارزیابی شغلی استرس حرارتی مطالعه موردي: کارخانه هاي آجر ماشینی شاهرود ، ایران –
 ارزیابی و بررسی صداي محیط کار بر شنوایی کارگران شرکت کناف تهران سال
بررسی میزان کاهندگی صدا در یک نانو کامپوزیت پلیمري در راستاي ساخت ایرپلاگ
بررسی عوامل زیان آور محیط کار غسالخانه و بررسی تاثیرات ناشی از این عوامل بر روي 71 نفر غسال زن
بررسی وضعیت هاي کار و ریسک فاکتورهاي اختلالات اسکلتی _عضلانی در کارگاههاي کوچک
بررسی اثر مواجهه توأم سروصدا و گرما بر روي فشارخون مردان در اتاقک شرایط جوي
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیري پرتوهاي مادون قرمز جهت برآورد شاخص دماي تر گویسان درمحیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان
بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی با شاخص هاي نمره استرین گرمایی و استرین فیزیولوژیکی در شرایط گرم آزمایشگاهی
بررسی مواجهه کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی و اثر آن بر خواب آنان
مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب هاي اندام فوقانی در رانندگان خودرو هاي سنگین معدن
بررسی شاخص توانایی انجام کار ) WAI ( در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک - RULA
ارزیابی پارامترهاي مرتبط با اسپیرو متري در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکان
تعیین سازه و اعتبار سنجی یک روش پرسشنامه اي جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان در محیط کار
بررسی ارتباط بین پارامترهاي محیطی با دماي دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوي کنترل شده آزمایشگاهی
 بررسی تنش هاي ارگونومیکی کارمندان اداري شرکت مخابرات با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداري
بررسی حوادث سالیانه کشاورزان حادثه دیده مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداري بیمارستان شفا
شناسایی خطاهاي انسانی در آتش باري معدن سنگ آهن بااستفاده از روش SHERPA 114 بررسی میزان مواجهه فردي و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پلاستیک
ارزیابی ارگونومیک اختلالات اسکلتی عضلانی به روش – QEC در باغداران شهرستان نیشابور در سال
بررسی وضعیت توزیع ترازهاي صوتی و پهنه بندي آن با نرم افزار Surfer در یک مجتمع صنعتی واقع در خراسان شمالی در سال
بررسی ارتباط افت شنوایی ودرصد معلولیت شنوایی ناشی ازکار با سن درکارگران صنعت نجاري استان قم
بررسی نقش مواد نانوآکوستیک در کنترل آلودگی صوتی
بررسی غلظت منواکسید کربن در هواي آزاد شهري و هواي داخل ساختمان هاي مسکونی شهر اردبیل
ارزیابی مطلوبیت سیستمهاي تهویه اتاقهاي عمل بیمارستانهاي منتخب کشور به منظور کنترل عفونت
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مؤثر بر آن دربین پرستاران بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی قم -
پایش و اندازه گیري همزمان ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هواي اطراف ایستگاه هاي سوخت وسایل نقلیه: مطالعه
انتشارات ناشی از ایستگاه هاي پمپ بنزین و CNG
بررسی رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی معلمان مقطع راهنمایی
مخاطرات شغلی سوپروایزر پرستاري : مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوي استقرایی
تاثیر آموزش ارگونومی بر تغییرمیزان آگاهی،نگرش و عملکرد و فراوانی درد کارگران بسته بندي در زاهدان
اعتبارسنجی پرسشنامه ي تخلفات رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهري
میزان مواجهه با بنزن ، تولوئن، زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازي در پمپ بنزین هاي شهر یزد
ارگوسکوپی: ارگونومی در جراحی لاپاراسکوپی
بررسی وضعیت مواجهه با صدا و آلودگی صوتی در شاغلین مجاورخیابانها و میادین پرترافیک شهر قم
ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبري هاي منتخب استان قم
بررسی مقایسه اي مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی هاي مدرن و قدیمی شهر قم
بررسی میزان تأثیر نانوذره ي اکسید روي بر پارامترهاي اسپرم انسانی
مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش هاي ETBA و HAZOP 144 بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روي بهره وري کارمندان بانک
هاي تقلیل فشار گاز شهري ) ¬ بکارگیري یک متدلوژي جامع براي تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS ( با استفاده از
ترکیب روشهاي FMEA, FuHA, TESEO, Bow tie 134
اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی) subjectivejudgment scales ( گرمایی براي ارزیابی استرس گرمایی در شرایط آزمایشگاهی
بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردي بر شاخص توانایی کار ) WAI ( در کارکنان یک شرکت لبنی
ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دماي تر گویسان ، شاخص نمره استرین گرمایی و دماي دهانی در شاغلین قنادي شهراصفهان
ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاري و در مواجهه با آب و هواي گرم در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی
بررسی تغییر آلاینده هاي خروجی از دودکش بخاري گاز سوز خانگی در ماه هاي سرد سال
بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دماي دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت
بررسی استرس شغلی و عوامل فردي و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت
ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماري آسم
فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت
تعیین بار کاري کارگران مونتاژکار و رابطه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی و تعهد سازمانی
بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص هاي استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک
بررسی علل استفاده و عدم استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسوراران شهر اصفهان
ضرورت اجراي مداخلات تلفیقی در صنایع مونتاژ
بررسی خواص جذب صوت در فراورده هاي چوبی
ارزیابی خستگی عضله به روش MFA) Muscle FatigueAssessment ( در یکی از صنایع
بررسی تاثیر سیستم تهویه خودرو، سوخت و استعمال دخانیات درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروي تندر
بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون هاي پزشکی تامین اجتماعی
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه اي در شرکت هاي منتخب
بررسی وضعیت ایمنی حریق در بیمارستان هاي منتخب در سال
مقایسه کف شهاي طبی با شاخ صهاي ارگونومی و بررسی تأثیر این کف شها بر عملکرد و کاهش دردهاي عضلانی
ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
بررسی اپیدمیولوژي حوادث ناشی از کار در شاغلین پروژه هاي عمرانی
حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت Ni-TiO1/Clinoptilolite ساخته شده با روش سل ژل -
عنوان:کاربرد تکنیک Human Hazop در شناسایی خطاي انسانی)مطالعه موردي در شرکت آرد اهواز(
کاربرد تکنیک پیش بینی میزان خطاي انسانی) THERP ( در تحلیل قابلیت اطمینان انسانی در صنعت پتروشیمی
- بررسی حوادث شغلی رخداده در یکی از معادن اورانیوم منطقه مرکزي کشور طی سال هاي
بررسی افت شنوایی در کارگران یک کارخانه نورد فولاد در استان گیلان
تجزیه و تحلیل پیامدهاي حوادث و حریم هاي ایمنی در ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز ) CGS )
تجزیه و تحلیل ایمنی گودبرداري در شهرهاي تهران و کرمانشاه در سال
بررسی حوادث ناشی از کار گزارش شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین طی سال هاي تا
مروري بر روش هاي ارزیابی عملکرد مدیریت HSE ارزیابی مواجهه کارگران قهوه خانه ها با مونوکسید کربن
امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن در هواي بازدم کارگران تایرسازي
بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر روي پارامترهاي فیزیولوژیکی کارگران یک صنعت نساجی در استان قم در سال
استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران بیمارستانی براي ارزیابی ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کادر بیمارستانی
ارزشیابی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداري) ROSA ( و ارزیابی سریع اندام فوقانی) RULA ( در کاربران پایانه تصویري شرکت مخابرات
ارتباط بین بارکاري، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو
مقایسه شدت روشنایی، شار نوري و ضریب بهره نوري لامپ هاي فلورسنت فشرده متداول و التهابی در شرایط عملیاتی
بررسی رابطه بین مدت زمان کار روزانه با پایانه هاي نمایشگرهاي دیداري ) VDT ( و اختلالات خواب در کارکنان بانک شهر
سنندج در سال
عوارض اسکلتی عضلانی در میان اپراتورهاي مرکز تلفن در شهر تبریز -
شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و رابطه آن با پوسچر کاري در بافندگان فرش دستباف شهر سنندج -
ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA 411 ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال در جوشکاران به روش REBA
مدیریت پسمانهاي پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر
ارزیابی مواجهه پوستی در تعمیرکاران خودرو: کاربرد روش DREAM 414 ارزیابی شدت روشنایی مصنوعی خوابگاه هاي پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تخمین نیروي فشاري وارد بر مهره چهارم و پنجم کمر با استفاده از تکنیک الکترومیوگرافی سطحی نرمال شده در کارگران
صنایع غذایی
آنالیز درک دانشجویان بهداشت حرفه اي نسبت به برچسب هاي نگهداري مواد شیمیایی سیستم هماهنگ جهانی ) GHS )
فرهنگ ایمنی
آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه اي آزمایشگاهها به روش CAHP 444 بررسی و کنترل صدا در آزمایشگاه بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی وضعیت ابتلا به ناراحتی هاي اسکلتی عضلانی در کارکنان اداري شهرستان پیشوا به روش ROSA 443 ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در دو واحد بهداشتی ، درمانی تامین اجتماعی مازندران
بررسی تاثیر لایه هوا در تغییرات ضریب جذب صوتی برخی از مواد آکوستیکی
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران زن شهر یزد
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران مرد و زن
بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاري با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID 444 ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش RULA درشهر یزد
اثر نوبتکاري و بار ذهنی کار بر خستگی پرستاران بخش مراقبت هاي ویژه
بررسی عدم نظارت و رابطه آن با سن و سطح تحصیلات در حوادث ناشی از کار
بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و REBA به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در وظایف مختلف -
رعایت نکات ایمنی در مراکز پرتودرمانی مجهزبه سیستم مولدینگ
طبقه بندي و ارزیابی ریسک خطاهاي پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک SHERPA
بررسی وضعیت سلامت و بیماري در بهره برداران بخش کشاورزي شهرستان دامغان
بررسی و ارزیابی میزان راحتی و آسایش بالشتک حمایت کننده کمر در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
استرس شغلی و رابطه ي آن با سلامت روان
بررسی ارتباط بین اعتیاد به سیگار با آسیب تنفسی درکارگران شاغل در کارگاه سد کارون 4 در سال
بررسی اعمال نایمن در بین کارگران یک صنعت فولاد در استان خوزستان
ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی در یک شرکت تولیدي به روش FMEA
ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش PHA 414 ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش RULA
بررسی بیماریهاي شایع در یک کارخانه صنعتی در شهر رشت از سال تا
تحلیل ارتباط بین خصوصیات دموگرافی افراد با میزان رفتارهاي ناایمن
نگاهی به عوامل موثر بر بهداشت روانی شاغلین در محیط کار
بررسی شیوع درماتیت دست درکارگران ساختمانی
بررسی نوع و میزان خطاي انسانی در کارکنان بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاههاي تشخیص طبی و ارائه راهکارهاي
پیشگیرانه
بررسی فراوانی اعتیاد به مواد مخدر و علل مصرف آن درکارگران شهرک جوشکاري شهر زاهدان
به کارگیري الگوریتم هاي مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهنی رانندگان
ارزیابی تراز فشار صدا، میزان آگاهی و نگرش کارکنان بخش هاي مختلف در یکی از بیمارستان هاي آموزشی زاهدان
ارتباط ایمنی و بهداشت حرفه اي با امنیت شغلی کارکنان در سازمان ها
بررسی اهمیت نقش مصالح ساختمانی به عنوان جاذب صدا در منازل مسکونی
عملکرد شناختی رانندگان در مواجهه با صداي ترافیک : برونگرایی
بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان شاغل در ساختمان ستادي یک شرکت نفتی در سال
بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در سال با استفاده از پرسشنامه شغلی HSE بررسی میزان آسیب هاي اسکلتی عضلانی در پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بیستون -
ارزیابی ریسک خطرات یک صنعت ریخته گري به روش آنالیز ایمنی مشاغل
ارزیابی ریسک مشاغل در یک پروژه گازرسانی به روش ویلیام فاین
بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه هاي دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان هاي نظامی تهران
ارزیابی جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه
توسعه مدل محاسباتی هزینه هاي غیرمستقیم در محیط کار
نقص هاي مونتاژ و هزینه ي فعالیت هاي در ارتباط با میزان پیچیدگی و ارگونومی مونتاژ در مونتاژ دستی
بررسی میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی در اتاق کنترل نیروگاه برق یک شرکت صنعتی
ارزیابی پرتوهاي غیر یونیزان مادون قرمز و ماوراء بنفش ناشی از جوشکاري با آرگون و جوشکاري با قوس الکتریکی
ارزیابی میزان مواجهه با فیوم هاي ناشی از جوشکاري با آرگون و جوشکاري با قوس الکتریکی
کاربرد GIS در پایش آزردگی صوتی ناشی از کارخانه ي اُلفین مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر، ایران
آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه ساکنین شهر بیرجند در ارتباط با اثرات آلودگی صوتی
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاري جوشکاران یکی از کارخانجات کشتی سازي انزلی
سنجش فاکتورهاي روانی اجتماعی و رابطه آن با میزان استرس در کارکنان صنعت مس -
بررسیکیفیت خواب و ارتباط آن با ویژگی هاي دموگرافیک دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
هاي مسافربري برون شهري در پایانه جنوب تهران ¬ بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سلامت عمومی در رانندگان اتوبوس
ارزیابی ریسک حریق در یک شرکت تولید مخزن مواد با استفاده از روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق
طراحی برنامه آموزش بهداشت حرفه اي بیان یک تجربه –
ایستگاه بهگر و خانۀ بهداشت کارگري، گزینه هایی مناسب و مؤثر در بهبود وضعیت بهداشت حرفه اي کارگاههاي فعال درزندانهاي کشور
بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صدا و پرخاشگري در افراد شاغل در صنعت
چشم اندازي بر مدیریت و فرهنگ ایمنی در سازمانها
بررسی ایمنی سیستم اتصال به زمین ) ارتینگ ( در واحدهاي صنعتی استان آذربایجان شرقی
 تعیین کارایی فیلترهاي هموژنوس و هتروژنوس به منظور حذف ذرات رادیواکتیو در صنایع هسته ای
 بررسی میزان روشنایی بخشبیمارستان کودکان تبریز و ارائه راه کارهاي اصلاحی 
بررسی رفتارهاي ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت نساجی
بررسی مخاطرات سلامتی کودکان بازیافت زباله، در محلهاي دفن بازیافت زباله، از دیدگاه بهداشت شغلی در یکی از شهرستانهاي
استان سمنان،
ارزیابی مواجهه با صدا و استرس گرمایی کارگران یک صنعت ذوب فلزي در استان البرز
بررسی استرس شغلی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان رفسنجان
بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان همدان –
ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاري کارکنان بیمارستان مدرس –
بررسی میزان استرس شغلی در پرسنل فوریت هاي پزشکی استان همدان
بررسی رابطه بین استرس شغلی با رضایت شغلی در پرسنل فوریت هاي پزشکی استان همدان
بررسی میزان استرس شغلی کارکنان یک شرکت پخش فرآورده هاي نفتی
ارزیابی وضعیت کاري کارگران یک شرکت ریخته گري
ارائه مدل بومی رفتار و فرهنگ ایمنی در یک شرکت خودروسازي
مقایسه کاربرد ضریب جذب با افت انتقال واقعی درکاهش صدا توسط عایق هاي صوتی
بررسی آلودگی صوتی از طریق آنالیز فرکانس صوت با استفاده از نرم افزار GIS 443 ارزیابی ریسک ادوات و ابزارالات علف خرد کن به روش PHA
بررسی اسپیرومتري معاینات ادواري در 4 سال اخیر
بررسی خستگی شغلی در پرسنل یک نیروگاه حرارتی
بررسی شایع ترین حوادث شغلی رخ داده در یکی از شهرک هاي صنعتی شمالغرب کشور در سال و
بررسی حوادث ناشی از کار منجر به فوت آتش نشانان شاغل دریک مجتمع پتروشیمی در سال
تعیین شیوع علائم تنفسی و اختلالات اسپیرومتریک در کارگران صنایع شوینده استان قزوین
ارزیابی شرایط بخشهاي رادیولوژي مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتو
شناسایی وارزیابی خطاهاي انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش SHERPA در یک صنعت فلزي
ارزیابی پوسچرهاي کاري و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران چاي چین شهر لاهیجان با استفاده از -
روش RULA و پرسشنامه Body map 414 بررسی ارتباط مواجهه شغلی با صدا و فشار خون در کارکنان کارخانه سیمان اردبیل
کاهش ریسک ارگونومیک با استفاده از بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی وظایف کاري تکراري) ART ( در یک
صنعت داروسازي
بررسی میزان بروز حوادث شغلی در یکی از بیمارستان هاي تهران در طی سال هاي
بررسی سرطان هاي شغلی مرتبط با کار در محیط هاي صنعتی
بررسی جنبه هاي ارگونومیک اپرون هاي مورد استفاده در بخش هاي رادیولوژي
بررسی ابعاد آنتروپومتریک دختران وپسران  ساله اصفهانی
مدیریت ریسک با رویکرد تجزیه و تحلیل لایه هاي حفاظتی ) LOPA ( مطالعه موردي گاز سولفید هیدروژن
بکارگیري شبکه هاي بیزي در ارزیابی ریسک ایمنی سیستم و فرآیند هاي کاري
بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی با اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان واحدهاي آزمایشگاهی،رادیولوژي بیمارستانهاي
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.
 بررسی میزان علاقمندي و نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
بررسی حوادث ناشی از کاردرکارگران شاغل در شرکت هاي خدمات شهري شهرستان کاشان در سالهاي تا
بررسی میزان نارحتی هاي اسکلتی عضلانی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
بررسی ارتباط میان پارامترهاي موثر در فرهنگ ایمنی با حوادث شغلی: مطالعه موردي پروژه عمرانی
آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران
تاثیر مدل ویژگی هاي شغلی بر رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازي
شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل) J.S.A )
شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی کارخانه اکستروژن مجتمع مس شهید باهنر کرمان با استفاده از روش آنالیز ایمنی
شغل) J.S.A )
بررسی عملکرد حفاظتی چهار نوع دستکش چرمی، تفلونی، نیم تفلونی و هوبانت بر روي جوشکاران
بررسی تاثیر الگوهاي بیورتیم بر روي حوادث شغلی
بررسی ارتباط بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی و شغلی با آسیب هاي ناشی از حوادث شغلی در یکی از صنایع نساجی استان یزد در طی سال هاي
بررسی شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه هاي میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران در سال
بررسی ارتباط میان فرهنگ ایمنی و رفتارهاي ایمن در کارکنان خط تولید یکی از صنایع غذایی استان قزوین
رزیابی روشنایی مصنوعی محیط کار در کارگاههاي داراي نوبت کار در شهرستان تاکستان در سال
تجزیه و تحلیل حوادث کار در معادن سنگ اهن مرکزي بافق یزد
بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس زاي مرتبط با کار بین کارکنان شاغل در صنایع ریسندگی شهر قزوین
بررسی علل حوادث ناشی از کار در صنایع دخانی شمال ایران در سال
بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هواي اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست
بهینه سازي فرایند جذب فنانترن برروي نانوتیوب کربنی چنددیواره
بررسی اختلالات اندام هاي فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد
ارزیابی اثرات نوبت کاري بر روي سلامتی خطوط یک و پنج شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
نقش پارامترهاي جوي در ارتباط با میزان ذرات معلق هوا در مجتمع گروه ملی فولاد ایران )اهواز(
مقایسه میزان همبستگی روش هاي ارزیابی پوسچر SI , ACGIH HAL TLV , ISO 77111-4 در کارگران شاغل در
بازارهاي میوه و تره بار سازمان میادین شهرداري تهران
بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر شاخص هاي پایش عملکرد ایمنی
بررسی اعتبار شاخص TWL در ارزیابی استرس محیطی از طریق ارتباط آن با شاخص هاي دماي دهانی و دماي تمپان
تاثیر اخلاق حرفه اي در ارتقاء محیط کار
اعتبارسنجی شاخص حدگرمایی کار ) TWL ( در ارزیابی استرس گرمایی با استفاده از دماي عمقی بدن
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش - REBA در یک صنعت تولید قطعات خودرو
بررسی مهمترین مولفه اي تاثیرگذار در بروز کمردرد بین کادر پرستاري جاجایی کننده بیمار
بررسی سطح خواب آلودگی ذهنی وتفسیري و ارتباط آن با تغییرات آنتروپومتري دینامیک چهره رانندگان
استفاده از پردازش تصویر در کاهش تصادفات رانندگی در اثر خواب آلودگی
بررسی عوامل مرتبط و عوارض ناشی از میزان استرس شغلی در رانندگان
مدلسازي انتشار صدا در میدان آزاد و اعتبار سنجی آن در محوطه خارج از توربین هال یک نیروگاه گازي
بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه) IMS ( بر عوامل زیست محیطی در یکی از کارخانجات کاشی کشور
بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه) IMS ( بر عوامل زیان آور محیط کار در یکی از کارخانجات کاشی کشور
حوادث شیمیایی صنعتی: خطر رو به رشد در ایران
بررسی وضعیت ایمنی ساختمان هاي یکی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور هنگام زلزله با رویکرد HSE
بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل شاغل در آزمایشگاه هاي بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم -
پزشکی قزوین در سال 7447
بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال
طراحی چارت کنترلی براي حوادث یک کارخانه کاغذ سازي از سال تا
طراحی روشنایی تلفیقی محیط کار در یک شرکت تولید قطعات اتومبیل
جایگاه طراحی ذاتا ایمن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی )مطالعه موردي تأسیسات فرآوري نفت(
ریسک سرطان پستان در زنان نوبت کار) مروري سیستماتیک(
تعیین مقدار نیرو حد مجاز هل دادن و کشیدن بار با استفاده از جداول اسنوک
بررسی تأثیر آموزش بر کد ارزیابی ریسک به روش تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی کمی شده در یکی از واحدهاي شرکت تولیدسیمان
هاي کنترل کیفی بر اساس رویکرد فعالیت هاي فیزیکی فکري همزمان ¬ تحلیل ارگونومیکی ایستگاه
بکارگیري نرم افزار GIS در بررسی آلودگی صوتی ازطریق آنالیزفرکانس صوت
 بررسی تغییرات شاخصهاي اسپیرومتري در کارگران شرکت تولید محصولات چوبی استان قزوین در مدت 4سال
ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش - QEC 411 مطالعه مواجهه شغلی با منگنز و ایجاد اثرات روانشناختی ناشی از آن در یک کارخانه فرو آلیاژ
ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با روش شاخص فعالیت هاي تکراري شغلی در جراحان کرمان
بررسی اثر ارتعاش تمام بدن بر نرخ عدم آسایش، ضربان قلب و زمان عکس العمل در مردان 11 تا 41 سال
راه کارهاي افزایش مشارکت در فعالیت هاي بدنی حین کار در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
بررسی ریسک خطرات و تاثیر جایگزینی حلال غیر قابل اشتعال بر کد ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در کارخانه پلاستیک
سازي
ارزیابی شاخص توانایی کار در کارکنان شرکت آرایشی بهداشتی سینره)یاسوج(
 بررسی میزان گزارش دهی خطاي شغلی در پرستاران بخش هاي بستري بیمارستانهاي شهر اردبیل
ارزیابی فرهنگ خطاپذیري به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش هاي بستري بیمارستانهاي شهر اردبیل
بررسی ارتباط سلامت عمومی با اختلالات اسکلتی عضلانی در خیاطان شهر شیراز -
ارزیابی شدت روشنایی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در خیاطان -
سنجش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ارزیابی خستگی عضلانی ) - MFA ( در خیاطان،
- بررسی رابطه ي ویژگی شخصیتی تاب آوري و فرسودگی شغلی با نقش واسطه اي هوش هیجانی در زندانبانان شیراز
بررسی حوادث کشاورزي مرتبط با تراکتورهاي مسی فرگوسن در شهرستان سقز در سال
ارزیابی ریسک اقتصادي و ایمنی به روش فرانک مورگان در یک صنعت پلاستیک سازي
بررسی رضایت شغلی در بین کارکنان صنایع چوب و کاغذ
ارزیابی روشنایی، اختلالات اسکلتی عضلانی و BMI دانش آموزان مدارس متوسطه شیراز،
چاره اندیشی جهت نحوه استفاده از رویه استاندارد مورد قبول سازمان بین المللی کار در آنالیز آمار حوادث کارخانجات کرمان
ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر با روش ارزیابی سریع تنش اداري ) ROSA )
بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاري بر رضایت شغلی در کارکنان بخش عملیاتی مجتمع مس سرچشمه
بررسی الگو و شرایط حوادث گزارش شده به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی زاهدان طی سالهاي تا
صنعت کشاورزي و خطر جدیدي به نام اضافه وزن
ارزیابی شدت روشنایی در دبیرستان هاي شهر جویبار در سال
بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا، تخم انگل، Ecoli O741-H1 و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه هاي فاضلاب شهرک هاي صنعتی
ضرورت استفاده از کمربندایمنی در پیشگیري از ضربات مغزي رانندگان
بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و پاسخ هاي مقابله اي درکارکنان شرکت داروسازي ابوریحان
تاثیر بهداشت صوتی بر عملکرد شغلی معلمان
خستگی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین و ارتباط آن با حوادث جاده اي
استرس شغلی و سابقه بیماریها در رانندگان نوبت کار و غیر نوبت کار آژانس هاي درون شهري
طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و پالایشگرهاي تلفیقی جهت کنترل آلاینده هاي منتشره از کوره ذوب
بررسی سطح آمادگی و درک ریسک زلزله: مطالعه موردي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جلوگیري ازاشتباهات دارویی بااستفاده از یک لنز در اتاق دارو
ارزیابی و مدیریت ریسک هاي بهداشتی و ایمنی در شرکت قطعه سازي به روش ویلیام فاین
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی ) - MSDS ( در کارگران رستوران هاي شهر قزوین
بررسی پارامترهاي اسپیرومتري و شیوع علائم تنفسی در بین کشاورزان مرغدار و دامدار
بررسی شاخص هاي اسپیرومتري و شیوع علائم بیماري هاي تنفسی در کشاورزان استان یزد
بررسی میزان آلودگی هواي فرایند تولید الکترود جوشکاري و ارائه راهکارهاي کنترلی
بررسی تاثیر وزن کوله پشتی بر ظرفیتهاي تنفسی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سنندج
مدیریت و ارزیابی ریسک به روش HEMP در عملیات سیم بان شرکتهاي منطقه اي توزیع برق
- بررسی شیوع و اختلالات عضلانی اسکلتی وعلل ایجاد در دندانپزشکان سنندج در سال
برآورد ظرفیت هوازي ) VO1-max ( و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در کارگران مرد کارخانه هاي شهر سنندج
بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در داندانپزشکان عمومی سنندج در سال
بررسی میزان شیوع دردهاي اسکلتی عضلانی و برخی علل ایجاد آن در بین دانش آموزان دوره راهنمایی شهر سنندج
بررسی ایمنی درمدارس ابتدایی مروج سلامت )مطالعه موردي مدارس ابتدایی شهرتبریز(
بررسی تاثیر اجراي برنامه مدارس مروج سلامت بر شاخص ایمنی مدارس راهنمایی شهر تبریزدرسال تحصیلی
پایش موضوعی مقالات فارسی در حوزه بهداشت حرفه اي
بررسی تأثیر صداي ترافیکی بر آستانه شنوایی و سطح فشارخون مغازه داران شهر بهبهان
استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام علی )ع( شهر بجنورد سال
ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداري یک شرکت صنعتی در استان گیلان -
بررسی خطاي انسانی در سیستم آب شهري با استفاده از تکنیک SHERPA 331 ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد
مطالعه تاثیر زمان شیفت بر اعمال نا ایمن پرستاران بخشها و شیفت هاي مختلف در یک بیمارستان دولتی
چالشهاي پیش روي دپارتمان هاي HSE در صنایع
کاربرد نانولوله هاي کربنی در کنترل آلاینده هاي شغلی ومحیط زیستی با رویکردمهندسی سبز
مطالعه تاثیر ارتقاء انگیزش و فرهنگ ایمنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت در صنایع کوچک
ارزیابی ذهنی عوامل زیان آور فیزیکی: راهکاري سریع و کم هزینه
کاربرد مشارکت )تکنیک دات موکراسی( در کنترل عوامل ارگونومی محیطی
تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران نئوپان سازي با گردوغبار چوب تنفسی
تحلیل حوادث ناشی از کار با درختواره مورت
بررسی میزان افت شنوایی ناشی از صدا ) NIHL - ( در کارگران یکی از پروژه هاي ساختمانی استان یزد سال
ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی EQ و حوادث شغلی
بررسی ارتباط اشتغال در نظام نوبتکاري و مشکلات گوارشی
پیش بینی نرخ وقوع حادثه بر پایه نمره ارزیابی ریسک در یک کارگاه ساختمانی بر اساس مدل رگرسیون خطی
بررسی ابعاد مختلف خستگی در رانندگان تاکسی درون شهري
تعیین شاخص هاي حادثه با استفاده از روش نوین فاکتور عملکرد ایمنی ) SPF ( و مقایسه نتایج با روش سنتی در یک پروژه ساختمانی
ارزیابی ریسک آسیب هاي شغلی در میان کارگران یکی از معادن زیرزمینی با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت چندگانه
خستگی در کارکنان توزیع نیروي برق و راهکارهاي کنترل آن
استفاده از تجهیزات محافظ شنوایی و تعیین میزان درک سر و صدا و ارتباط آن با میزان افت شنوایی در کارگران ساختمانی
بررسی شاخص هاي حادثه در پروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون
بررسی ارتباط برنامه کاري و خستگی در پرسنل فوریتهاي پزشکی شهر اصفهان در سال
کاهش تنش حرارتی کارکنان مناطق شرجی با استفاده از روش جابجایی موضعی
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه "فاکتورهاي موثر در اختلال عملکرد رسپیراتور"
ارزیابی مقایسه اي حمل دستی بار به روش جداول اسنوک و معادله NIOSH در کارگاه هاي سنگبري
 بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراجعه کنندگان به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهر یزد در طی سالهاي
بررسی عوامل موثر در بروز سرطان پوست در قشر رانندگان و راههاي پیشگیرانه
تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل هاي سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان
هاي مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 7441 ¬ بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش
میزان ریسک ارگونومیک و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در قالی بافان شهرستان گناباد و بجستان در سال
ارزیابی ریسک هاي ارگونومی با مشارکت سرپرستان تولیدي در یکی از سالن هاي تولیدي شرکت پارس خودرو
- ارزیابی تاثیرات مواد شوینده بر روي ظرفیت هاي ریوي کارکنان تنظیفات یکی از صنایع شیمیایی در طی سال هاي
آنالیز خطاهاي انسانی رویدادهاي ایستگاه هاي آتش نشانی: مقایسه 1 تکنیک شناسایی خطاي انسانی
تاثیر زانوبند بر درد زانو در برداشت کنندگان زعفران
ارزیابی شدت روشنایی با استفاده از نرم افزار GIS در واحدهاي خط لعاب،کوره و بسته بندي شرکت کاشی الوند 4
خود ممیزي ایمنی در واحدهاي مختلف شرکت تهویه صنعتی
تعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندي قرص شرکت پاکشو با استفاده از روش PHA 111 ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش - OWAS در شرکت تهویه صنعتی
ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارمندان بانک با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداري ) - ROSA )
کاربرد مدل کیفی ارزیابی مواجهه تنفسی COSHH در ارزیابی مواجهه با غبار
، بررسی کمی و کیفی انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی )مراکز بهداشتی درمانی( شهرستان بهشهر در سال هاي
بررسی همبستگی نتایج سه روش RULA ، REBA و QEC در ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان یک صنعت کابل سازي
طراحی، تست و توسعه مدل تغییرات دینامیکی صورت بمنظور تشخیص خواب آلودگی
بررسی وضعیت HSE در مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند
بررسی رابطه حمایت اجتماعی و استرس شغلی در کارکنان شرکت بهمن موتور
ارزیابی وضعیت بدنی کاربران لپ تاپ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از لحاظ فاکتورهاي ارگونومیک
طراحی و ساخت چرخ سفالگري پدالی ارگونومیک
ارائه طرح مفهومی لپ تاپ ارگونومیک
مطالعه روش درخت MORT در تحلیل علت رخداد حادثه با بررسی مدل مارکوف
شناسایی مدل هایی براي ارتقاي سطح ایمنی محیط هاي تولیدي با روش منطق فازي
ارائه روشی موثر در کاهش بروز رخداد رانندگی به وسیله پردازش تصویر
بررسی احتمال وجود آزبست در لنت هاي مورد استفاده در کشور به روش PLM 141 حاکمیت بالینی با رویکرد اهمیت طراحی آکوستیک بیمارستان ها و اثرات آن در کاهش آلاینده هاي صوتی
ارزیابی مواجهه با گردوغبارکل ، قابل استنشاق و سیلیس کریستالی در کارگاههاي ریخته گري کوچک )کمتر از 71 نفر کارگر(
- – تهران شهرستان پاکدشت سال

 

توضیح مهم :

اعداد درج شده در متون  عناوین مقالات ممکن است صحیح برگردان نشده باشند به فایل پی دی اف قرار داده شده مراجعه فرمایید

   دانلود : titel_and_abstracts.rar           حجم فایل 29774 KB
   دانلود : ergonomy_journal_articles.rar           حجم فایل 23346 KB
   دانلود : Congress_Booklet.pdf           حجم فایل 9435 KB
   دانلود : part_9.rar           حجم فایل 11308 KB
   دانلود : part_8.rar           حجم فایل 12419 KB
   دانلود : part_7.rar           حجم فایل 12894 KB
   دانلود : part_6.rar           حجم فایل 12493 KB
   دانلود : part_5.rar           حجم فایل 13157 KB
   دانلود : part_4.rar           حجم فایل 10054 KB
   دانلود : part_3.rar           حجم فایل 9587 KB
   دانلود : part_2.rar           حجم فایل 9449 KB
   دانلود : part_1.rar           حجم فایل 9312 KB
   دانلود : section_3.rar           حجم فایل 8904 KB
   دانلود : section_2.rar           حجم فایل 7355 KB
   دانلود : section_1.rar           حجم فایل 6478 KB