لیست رابطین وبسایت
لیست رابطین وبسایت

 

حوزه                                                                

نام نماینده اصلی                                                    

ریاست

آقای مهدی سلمانیان

روابط عمومی

آقای رضا آزاد

حراست

آقای مهندس شهابی

آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس صبری

هسته گزینش

آقای سیفی

مجمع خیرین سلامت

آقای حیطه

نهاد

آقای منصوری فرد

دانشکده پزشکی

خانم هژبر

دانشکده بهداشت

آقای اکرمی

دانشکده پیراپزشکی

خانم مهرابادی

دانشکده پرستاری

خانم امیری

دانشکده پرستاری جوین

آقای مهندس نقابی

معاونت توسعه

(فاقد نماینده مشخص)

معاونت  غذا و دارو

آقای مهندس کاظمی نیا

معاونت آموزش

(فاقد نماینده مشخص)

EDC

خانم سبحانی

مدیریت آموزش

(فاقد نماینده مشخص)

امور هیات علمی

آقای دولت آبادی

ستاد شاهد

خانم الیاسی پور

معاونت تحقیقات

آقای سرپوشی

کمیته تحقیقات

خانم داوری

کتابخانه مرکزی

آقای کوشا

معاونت بهداشتی

آقای مهندس صالح آبادی

معاونت درمان

آقای کوشکی

کلینیک ویژه

خانم مهندس عارفی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

(فاقد نماینده مشخص)

بیمارستان واسعی

خانم مهندس عارفی

بیمارستان امداد

(فاقد نماینده مشخص)

بیمارستان مبینی

خانم منیدری

بیمارستان حشمتیه

آقای مهندس بانژاد

بیمارستان ولی عصر جغتای

آقای محمدآبادی

بیمارستان قمر بنی هاشم جوین

آقای آذری

شبکه بهداشت و بیمارستان جوین

آقای سنایی فر

شبکه بهداشت و بیمارستان جغتای

آقای محمدآبادی

شبکه بهداشت داورزن

آقای تاج مزینانی

شبکه بهداشت خوشاب

آقای سلطانی

اورژانس

آقای فکور

معاونت اجتماعی

آقای عصارزاده