يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
مدیر داخلی

 

 

مدیر داخلی بیمارستان

نام : علی

نام خانوادگی : تاج آبادی