پنج شنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٩
وظایف مسئول دفتر

      

شرح وظايف مسئول دفتر

-  دریافت برنامه از رئیس دانشکده

-  دريافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده ریاست دانشکده

-  ارسال و تحویل نامه های ارجاعی به همکاران دانشکده

- برنامه ریزی تقویم کاری روزانه رئیس دانشکده و تنظیم وقت جلسات

- پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

- تایپ نامه و صورت جلسه ها و پیگیری موارد ارجاعی 

- آگاه کردن اعضای شرکت کننده از نشستها و کمیسیون هایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود

- راهنمایی ارباب رجوع

       - بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به رئیس دانشکده

- بایگانی کردن نامه ها،  آئین نامه و بخشنامه ها ، صورت جلسات و ....

 

 

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir