يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
برنامه پزشکان عمومی بیمارستان واسعی سبزوار