پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار