سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
کمیته مشورتی دانشجویان

 

 

اعضای کمیته مشورتی دانشجوئی دانشکده پرستاری و مامایی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

مامایی

گلنار احمدی نژاد

1

پرستاری

شهرام دادستان

2

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

علی صداقتی

3

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir