معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه: 

دکتر فرشته قراط

تلفن تماس با دفتر معاونت:

051-44018319

فاکس:

051-44018319

مسئول دفتر:

علیرضا درویشی

آدرس پستی:

سبزوار - بلوار شهدای هسته ای- بالاتر از مزار شهدای گمنام -پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - معاونت تحقیقات و فناوری

پست الکترونیک:

GhoratF@medsab.ac.ir
Drghorat@gmail.com

 

شرح وظایف معاونت تحقیقات و فناوری


 نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir