ارتباط مستقیم با معاونت تحقیقات و فناوری 

اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند به منظور ارتباط مستقیم با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( خانم دکتر فرشته قراط)با ایمیل زیر در ارتباط باشند.

drghorat@gmail.com نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir