1 فرآیند ارسال مقاله 15 فرآیند تشکیل پرونده برای طرح های مصوب و ارائه گزارش های دوره ای
2 فرآیند انتشارات 16 فرآیند واحد قراردادها
3 فرآیند تصویب پایان نامه ها 17 فرآیند بررسی و تصویب طرح در مرکز رشد
4 فرآیند 18 فرآیند محاسبه گرنت
5 فرآیند واحد طرح ها 19 فرآیند دریافت کد اخلاق در سامانه پژوهان برای طرح های ارجاع شده از خارج دانشگاه به کمیته اخلاق
6 فرآیند سامانه پژوهان 20 فرآیند دریافت کد اخلاق دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار از طریق سامانه پژوهان
7 فرآیند 21 فرآیند کار کمیته اخلاق داشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص نظارت بر طرح های پژوهشی
8 فرآیند تشکیل پرونده و گزارش پیشرفت  طرح ها  22 فرآیند تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی
9

فرآیند تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

23 فرآیند برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

10

فرآیند صدورمعرفی نامه شروع اجرای طرح/پایان نامه دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار-ارجاع شده ازخارج دانشگاه

24  
11 فرآیند مشاور به اعضاء هیات علمی جهت استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی 25  
12 فرآیند رسیدگی به درخواست اعضای هیات علمی این دانشگاه برای استفاده 26  
13 فرآیند تقاضای شرکت در کنگره های خارجی 27  
14 فرآیند بررسی وتصمیم گیری فرصت های مطالعاتی 28  


نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir