انجمن علمی طب سنتی ایران
 
دانشکده طب سنتی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
سایت مرکز تحقیقات طب سنتی شاهد

 

  • فرم ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1397
    فرم ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت

  • حمایت از طرح ها و پایان نامه ها
    حمایت از طرح ها و پایان نامه ها

  • گزارشی از اقدامات مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل در سال 95