جهت ورود به سامانه جمع آوری خدمات کلیک نمایید

خدمات شناسه دار
خدمات بدون شناسه
 
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
صدور کارت بهداشت 16041017000شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
ثبت گواهی ولادت و مرگ ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
خدمات پزشک خانواده ۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
سرویس های کد گذاری سلامت ۱۶۰۶۱۰۲۲۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور ۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
آموزش مستمر جامعه پزشکی ۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق
 
ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰ شناسنامه خدمت بیانیه سطح توافق